fbpx

regulamin

REGULAMIN
UCZESTNICTWA ORAZ PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA W ALCHEMIA DANCE STUDIO

Uczestnictwo w zajęciach

 1. Na zajęcia w Alchemia Dance Studio mogą zapisać się wszystkie osoby, które ukończyły 18 lat oraz osoby małoletnie (dalej nazywane uczestnikami) za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.

 2. Zapisu na wybrane zajęcia można dokonać na kilka sposobów:

 • osobiście w Recepcji Szkoły,

 • telefonicznie (w godzinach otwarcia Recepcji)

 • drogą elektroniczną poprzez formularz zapisu lub wiadomością na adres e-mail.

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Alchemia Dance Studio jest równoznaczna z akceptacją oraz zobowiązaniem się do przestrzegania zasad poniższego Regulaminu, a także udzieleniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Szkołę (imię, nazwisko, nr telefonu, adres mailowy). W przypadku osób niepełnoletnich Regulamin dotyczy ich opiekunów prawnych.

 1. W przypadku zmiany nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail prosimy o niezwłoczne poinformowanie o tym pracownika Recepcji.

 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Alchemia Dance Studio mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną za nie opłatę zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.alchemiadance.pl, oraz w Recepcji Szkoły.

 3. Ze względu na komfort naszych uczestników na salach tanecznych mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na aktualnej liście uczestników danych zajęć. Rodzice oraz inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na salach tanecznych, chyba że prowadzący zajęcia sam zaprosi te osoby na salę.

 4. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia zobowiązany jest zgłosić się do Recepcji w celu weryfikacji płatności, pozostawiając karnet, lub uiszczając opłatę w przypadku jego braku.

 5. Każdy uczestnik powinien udać się do szatni w celu zmiany obuwia i przebrania się w strój do ćwiczeń. Obowiązuje zakaz wchodzenia w niezmienionym obuwiu na sale taneczne.

 6. Po zakończeniu zajęć należy odebrać karnet z Recepcji.

 7. Rzeczy pozostawione przez uczestników lub inne osoby na terenie Alchemia Dance Studio będą przechowywane przez okres jednego miesiąca, a następnie, w przypadku niezgłoszenia się po nie właściciela, zostaną usunięte ze szkoły.

 8. Liczba osób w grupach jest ograniczona. W sytuacji zapełnienia się grupy, lista zostaje zamknięta, a osoby, które opłaciły udział w tych zajęciach po zamknięciu listy, otrzymają zwrot pieniędzy lub zostaną przypisane do innej grupy, o ile wyrażą na to zgodę.

 9. W przypadku choroby lub niedyspozycyjności instruktora, Alchemia Dance Studio ma prawo wyznaczyć innego instruktora w zastępstwie- bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie. W sytuacji braku możliwości wyznaczenia zastępstwa, co jest jednoznaczne z odwołaniem zajęć, Szkoła Tańca wyznacza dodatkowy termin w celu odrobienia odwołanych zajęć. Odbywa się to w porozumieniu z uczestnikami i/lub ich opiekunami. Jeśli uczestnik nie może wziąć udziału w zajęciach w wyznaczonym terminie (w przypadku odrabiania zajęć) może skorzystać z innych zajęć.

 1. Alchemia Dance Studio w przypadku niektórych grup może zaproponować zajęcia dodatkowe, lub zwiększenie czasu ich trwania. Wiąże się to ze zwiększeniem opłat, wobec czego zmiany takie zostaną ustalone w porozumieniu z uczestnikami i/lub ich opiekunami prawnymi. Zmiana może być wprowadzona w przypadku uzyskania zgody przynajmniej 80% uczestników zajęć danej grupy.

 2. Alchemia Dance Studio ma prawo wykluczyć z zajęć osobę, która rażąco zakłóca ich przebieg, lub której zachowanie w inny sposób jest niestosowne, bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. W przypadku wykluczenia z zajęć dzieci lub młodzieży do 13-ego roku życia, pozostają oni w budynku Szkoły pod opieką instruktora lub innego pracownika Szkoły do momentu przyjazdu opiekunów prawnych.

Bezpieczeństwo

 1. Alchemia Dance Studio nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków ani nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, powstałe bez winy Szkoły i osób działających z jej ramienia.

 2. Zapisując się na zajęcia w Alchemia Dance Studio uczestnik jest świadomy własnego stanu zdrowia oraz kondycji fizycznej.

 3. Alchemia Dance Studio nie ponosi odpowiedzialności za mienie uczestników zajęć. Istnieje możliwość zabrania ze sobą na salę przedmiotów wartościowych. W przypadku ewentualnej kradzieży Szkoła jest zobowiązana do zgłoszenia tego faktu na policję. Uczestnicy powinni poinformować Recepcję o kradzieży niezwłocznie po stwierdzeniu, że miała ona miejsce.

 4. Osoby przebywające na terenie Alchemia Dance Studio zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP oraz przeciwpożarowych, a także do zachowania czystości, poszanowania mienia Szkoły oraz innych uczestników zajęć.

 5. Pozostając na sali uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom osoby prowadzącej zajęcia.

 6. Ze względu na bezpieczeństwo oraz zachowanie zasad higieny zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i gorących napoi. Zabrania się także wylewania na podłogę jakichkolwiek substancji mogących ją zniszczyć, w tym także wody.

 7. Odpowiedzialność (w tym finansową) za usunięcie szkód powstałych w wyniku niezastosowania się uczestnika do obowiązujących zasad, ponosi uczestnik zajęć lub jego prawny opiekun.

 8. Osoby oczekujące na zajęcia przebywają w miejscu do tego przeznaczonym, nie zakłócając porządku i nie przeszkadzając poprzednim grupom w dokończeniu zajęć.

 9. Na terenie Szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania napojów alkoholowych, palenia tytoniu, wnoszenia i spożywania narkotyków, a także zakaz wprowadzania zwierząt.

System Płatności

 1. Opłata za zajęcia powinna być uregulowana zgodnie z aktualnym cennikiem dostępnym na stronie www.alchemiadance.pl lub w Recepcji Szkoły, przed rozpoczęciem zajęć.

 2. Opłaty można dokonać w dwóch formach:

 • gotówką w Recepcji Szkoły

 • na konto Alchemia Dance Studio: (w tytule przelewu prosimy podać imię i nazwisko osoby, która zgłosiła się na kurs, nazwę i termin zajęć, ilość wejść- np. Anna Nowak, Salsa Solo, poniedziałek, godz. 19.00, 4 wejścia)

 1. Na zajęcia taneczne i fitness obowiązują zapisy.

 2. Na wybrane zajęcia można wykupić karnet lub pojedyncze wejściówki.

 3. W przypadku nieobecności uczestnika na zajęciach w danym dniu, może on skorzystać z innych, przez siebie wybranych zajęć w innej grupie, jednak tylko po ustaleniu tego faktu z Recepcją Szkoły oraz w terminie określonym na karnecie.

 4. Alchemia Dance Studio nie przyjmuje zwrotów zakupionych karnetów, ani nie wypłaca zwrotów za niewykorzystane zajęcia, dlatego prosimy o przemyślane ich wykupywanie.

 5. Osoby korzystające z kart Multisport mogą korzystać z zajęc tylko za okazaniem dokumentu tożsamości i nie może być użytkowana przez inną osobę.

 6. Informacje o obowiązujących zniżkach i promocjach znajdują się na stronie www.alchemiadance.pl

 7. Zniżki i promocje nie łączą się.

 8. Alchemia Dance Studio zastrzega sobie możliwość zmiany cennika i zobowiązuje się umieścić informacje o planowanej zmianie z minimum 2-miesięcznym wyprzedzeniem w Recepcji oraz na stronie internetowej www.alchemiadance.pl